Usluge

Domaće i međunarodne revizije

Revident d.o.o. obavlja reviziju u skladu sa domaćim međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim računovodstvenim standardima (Mrev S) i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Osiguravamo kvalitetu usluga za koji garantiramo, primjenjujući isti pristup reviziji koji se koristi širom svijeta, a primjenjuje se od strane globalnih revizorskih organizacija.

Primjena međunarodnih standarda financijskog izvještavanja - MSFI (IFRS)

Prema zakonu o računovodstvu sve banke i druge financijske organizacije, osiguravajuća društva, poduzeća i ostale pravne osobe i poduzetnici su obavezni pripremati svoje financijske izvještaje u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), ranije Međunarodni računovodstveni standardi (MRSS) (društva za javnu odgovornost). Revident d.o.o. je u mogućnosti na dva načina pomoći klijentima: organizirati tečajeve za klijente da mogu što efikasnije savladavati pojedinosti koje zahtijevaju ovi standardi značajni za poslovanje, proces pripreme i predstavljanje financijskih izvještaja; razviti model kompilacije financijskih izvještaja prijašnjih računovodstvenih principa u financijske izvještaje koji su sada u skladu sa MSFI/MRS.

Pregled računovodstvenih sustava i internih kontrola

Cilj pregleda računovodstvenih sustava i internih kontrola klijenata i obavljanje specifičnih procedura je da se uvjerimo u sljedeće:

  • efektivnost i efikasnost financijskih kontrola i sustava
  • pouzdano financijsko izvještavanje
  • usklađenost sa domaćim zakonima i regulativama
  • usklađenost sa internim politikama i procedurama organizacije
  • adekvatna zaštita sredstava organizacije od zloupotrebe
Pretraga