Revident d.o.o. - društvo za reviziju i poslovne usluge

Revident d.o.o. - društvo za reviziju i poslovne usluge. Bavimo se revizijom, analizom, kontrolom, ra?unovodstvom, knjigovodstvom i poslovnim savjetovanjem. Osnovani smo 1997. godine pod tadašnjim imenom CONTILAC d.o.o. Grude, u vrijeme institucionalnog ustrojstva ra?unovodstvene i revizijske djelatnosti u gospodarskom okruženju. Osniva?i tvrtke, sukladno važe?eim zakonskim propisima, bile su fizi?ke osobe. Od 2006. godine društvo je preregistrirano i dobilo je licencu za rad od federalnog ministarstva financija.

Više...


Usluge i poslovni savjeti

Nudimo profesionalan pristup i suradnju zasnovanu na stru?nosti i uzajamnom povjerenju. Imperativ nam je kvaliteta, ?ime jam?imo da ?e svaki klijent dobiti uslugu na najvišoj razini i rješenje po njegovoj mjeri. Svoj rad temeljimo na na?elima Me?unarodnih revizijskih standarda, Zakona o reviziji i kodeksa profesionalne ?asti revizora. Obvezujemo se na stru?no pra?enje poslovanja naših komitenata tijekom cijele godine uz obveznu pisanu izjavu o ?uvanju njihovih poslovnih tajni.

Više...


Partnerima

Pruati sve vrste poslovnih usluga, posebno financijskih usluga ograni?enom broju poslovno uspješnih korisnika, s kojima ?e njegovati dugoro?niju poslovnu suradnju. Naši partneri trebaju osjetiti zadovoljstvo i prednosti pojedina?nog pristupa, što ?e omogu?iti rješavanje njegovih specifi?nih problema iz podr?uja naše ponude. Radi cjelovitosti poslovne usluge, osim temeljne, revizorske djelatnosti, klijentima pružamo i druge srodne usluge iz registrirane djelatnosti.

Više...


Naše usluge

  • poslovni start
  • ra?unovodstvene usluge
  • porezno savjetovanje (PDV, PD, DOH)
  • izrada studije/elaborata o transfernim cijenama
  • izrada zahtjeva za kredite
  • financijske analize i kontrole
  • izrada projekata
  • izrada strateških i operativnih planova
  • razni oblici edukacija

Trebate kvalitetne usluge i savjete?

Obratite nam se s povjerenjem!

Pretraga